About Us /

เกี่ยวกับเรา

GLOBALROOF COMPANY LIMITED

บริษัท โกลบอล รูฟ จำกัด


             บริษัท Global Roof Co.,Ltd. เราเป็นนำเข้าผลิตผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นทางการ ทำการวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีที่สุดสู้มือผู้บริโภค เรามุ้งเน้นในเรื่องของการจริงใจในการทำธุรกิจ ซึ่งหลักการนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่เราทำด้วยความเต็มใจทั้งหมดจะนำพาธุรกิจของเราไปสู้ระดับสากล และเราขอสัญญาว่าจะกำไรจากบริษัทเราจะนำกลับไปพัฒนาสังคมเพื่อให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์


            สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวิสัยทัศน์ของธุรกิจไปในทิศทางเดียวกัน ผลกำไรของบริษัทเราจะนำไปสนับสนุน สิ่งแวดล้อม สังคม ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ภารกิจ


            บริษัทเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางด้านสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด โดยใช้กลยุทธ์การวางแผน และจัดการทางด้านต่างๆ เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิต การจัดส่ง การบริการ โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ มีความสามารถสูง บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ ตามเศรฐกิจในปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ขององค์กร